Právní doložka

Majitelem a provozovatelem těchto webových stránek je RANSOME@WHITTAKER s.r.o.

RANSOME@WHITTAKER®RWBASE® jsou registrované ochranné známky společnosti RANSOME@WHITTAKER s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Přístup do systémů RWBASE® a zejména registrace může být ze strany společnosti RANSOME@WHITTAKER s.r.o. (dále jen Provozovatele) podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoli újmě osoby, které se údaje týkají. Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel bude shromažďovat a zpracovávat jím poskytnuté osobní údaje v chráněné databázi systému RWBASE®, a to po dobu nezbytnou pro naplnění účelu, tj. naplnění předmětu registrace, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoli újmě osoby, které se údaje týkají. Provozovatel nebude osobní údaje Uživatele využívat k jiným účelům, než je naplnění předmětu registrace. Uživatel jako subjekt údajů má právo přístupu ke zpracovaným osobním údajům týkajícím se jeho vlastní osoby, jakož i právo na opravu osobních údajů, které o něm Provozovatel zpracovává. Provozovatel se distancuje od jakékoliv odpovědnosti za škody či újmy, které si Uživatel způsobí chybnou manipulací se svým přístupovým heslem a umožní tak neoprávněný přístup do svého účtu jiné osobě. Právo Uživatele jako subjektu údajů domáhat se nápravy v případě porušení povinnosti při zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Nepřátelské útoky

Jakékoliv akce s cílem smazat, přesunout či pozměnit obsah webových stránek vyjma partnerů oprávněných provádět správu obsahu, útoky s cílem zpomalit či zamezit načítání stránek či narušit některé jeho funkce, DoS, DDoS nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin. V tomto případě neplatí výše uvedené informace týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším orgánům.

Ochrana autorských práv

Web je autorským dílem, a to jak jako celek, tak jeho jednotlivé části. Jakýkoli jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce či uložení webových stránek v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, a to vcelku nebo zčásti, je bez předem uděleného písemného povolení RANSOME@WHITTAKER s.r.o. zakázán. Produkty a služby partnerů, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na webu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

Ukončení

RANSOME@WHITTAKER s.r.o. si vyhrazuje právo okamžitě ukončit užívání stránky nebo přístup na tuto stránku Uživateli v případě, že usoudí, že z jeho strany došlo k porušení některého z ustanovení této doložky nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bude považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

Vyhrazení práva na změnu

RANSOME@WHITTAKER s.r.o. si vyhrazuje právo tuto Právní doložku v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.